Pļavu un ganību apsaimniekošanas paņēmieni

ganibas

Pļavu apsaimniekošanas paņēmieni

 • Dabiskās pļavas nedrīkst mēslot un mehāniski apstrādāt.
 • Pļavas jāpļauj tā, lai nesavainotu dzīvo radību, kas tur mitinās. To dara no vidus vai no vienas malas uz otru virzienā uz mežu.
 • Pļaušanas tehnikai piemontē grabuļus, kas aizbaida dzīvniekus no blakus vāla.
 • Pļavas, kur mājo griezes, līdz jūlija vidum nepļauj, lai nenogalinātu mazuļus.
 • Nevajag meliorēt palieņu pļavas, jo griezēm un ķikutiem nav citas vietas, kur dzīvot.
 • Pļavā atstāj nenopļautas saliņas, kur mazajiem dzīvniekiem un putniem patverties no plēsoņām. Nav jācenšas izpļaut mitraines, vietas ap kokiem un krūmiem.
 • Nedrīkst pieļaut dabisko pļavu aizaugšanu. Ja tās netiek noganītas, tad jānopļauj vismaz reizi divos gados.

Ganību apsaimniekošanas paņēmieni

 • Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut pārlieku nobradāšanu.
 • Platības jānogana vienmērīgi, dabiskās ganības nedrīkst mēslot, kultivēt, piesēt kultūrsugas.
 • Saglabā atsevišķi augošus kokus un krūmus, neveic meliorāciju.

Dīķu un lāmu apsaimniekošanas paņēmieni

 • Atstāj vismaz 10 m platu zonu, kur nelieto minerālmēslus un pesticīdus.
 • Vismaz 3 m attālumā no ūdens nevajag ne art, ne kultivēt.
 • Nevajag ap dīķi izcirst visus kokus un krūmus, jo mainīsies ierastais mikroklimats un izzudīs sugas.
 • Dīķu malās vajag saglabāt gan stāvošus, gan kritušus nokaltušos kokus – būs kur patverties derīgajiem kukaiņiem un atslēgas biotopiem raksturīgām sugām.
 • Ja dīķis aizaudzis, to labāk izpļaut augustā un zāli aizvākt, lai nevairotu orga-nisko vielu daudzumu ūdenī.

Ieteicamais mājlopu skaits uz 1 ha sugu daudzveidības saglabāšanai dabiskās ganībās

Ganību vai pļavas tips Jaunlopi  Govis  Aitas un kazas  Zirgi 
Sausas 1,0 0,6 1,8 0,5
Mitras 2,1 1,7 3,3 0,5
Slapjas palieņu 2,0 1,4 nedrīkst 0,5
Piejūras 1,6 1,1 2,5 0,8

Atbildēt