Kā novērst polihlorēto bifenilu nonākšanu vidē

Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP) ir kancerogēnas, toksiskas un mutagēnas vielas. Polihlorētie bifenili jeb PHB ir viens no nozīmīgākajiem un bīstamākajiem noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem Latvijā. PHB ir nedegoši un kavē citu vielu degšanu, tie ir bioloģiski inerti un tie ir dielektriķi – tas arī nosaka to plašo izmantošanu ar enerģētiku saistītās nozarēs. Galveno piesārņojumu rada PHB saturošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropā un ko joprojām izmanto elektropārvades tīklos un dažādās ražošanas nozarēs. Lai novērstu šīs bīstamās ķīmiskās vielas nonākšanu vidē, ANO Attīstības programma sadarbībā ar Vides ministriju un SIA «Vides investīciju fonds» 2006. gada martā uzsāka ANO/Pasaules vides fonda finansētā projekta «PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā» īstenošanu.
PHB lietošanu jau 1977. gadā aizliedza ASV, astoņdesmito gadu sākumā arī Eiropā, bet PSRS to ražošanu pārtrauca tikai 1991. gadā. Latvijā ir gandrīz 600 tonnu šo bīstamo ķīmisko vielu saturošu iekārtu. Tomēr jāņem vērā tas, ka patiesais Latvijā esošo PHB saturošu iekārtu skaits varētu būt ievērojami lielāks, nekā vēsta oficiālie dati, tāpēc inventarizācija vēl turpinās. Izplatītākie PHB saturošo iekārtu tipi ir KC, KE un KM tipa kondensatori un THZ (TH3) tipa transformatori. Taču PHB var saturēt arī citu tipu kondensatori un transformatori. Valsts vides dienests izstrādājis vadlīnijas, kurās ir informācija par līdz šim identificētajiem PHB saturošu iekārtu tipiem, iekārtu marķējumu, kā arī ražotājrūpnīcām, kas izmantoja PHB. Vadlīnijas ir labs palīgmateriāls, lai noteiktu, vai jūsu rīcībā esošās iekārtas satur bīstamo ķīmisko vielu PHB.

Trīs gadu laikā jātiek galā ar PHB

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 31. marta rīkojumu Nr. 206 «Par noturīgo organisko piesārņotāju samazināšanas nacionālo plānu 2005.-2020. gadam» valsts nozīmes galvenā prioritāte NOP samazināšanā noteikta tieši PHB saturošu iekārtu un atkritumu iznīcināšanai, kas jāveic līdz 2010. gada 31. decembrim.

Lai palīdzētu uzņēmumiem risināt šo jautājumu, ANO Attīstības programma sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA «Vides investīciju fonds» 2006. gada martā uzsāka ANO/Pasaules vides fonda finansētā projekta «PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā» īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt PHB saturošu iekārtu – kondensatoru un transformatoru – iznīcināšanu videi drošā un nekaitīgā veidā. Projekts ilgs līdz 2009. gada sākumam un tā ietvaros UNDP organizē un apmaksā PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu.

Sesto daļu bīstamo iekārtu jūnijā aizved uz Vāciju

Sākotnēji projektā piedalījās tikai 12 uzņēmumi, kas 2007. gada pavasarī nodeva pirmās 100 tonnas PHB saturošu kondensatoru iznīcināšanai. Šā gada maijā un jūnijā tika apzināti vēl 72 uzņēmumi, kuru rīcībā ir PHB saturošās iekārtas. Pēc nopietnām pārrunām 44 uzņēmumi parakstīja vienošanos par gatavību nodot iznīcināšanai 83 tonnas kondensatoru.

2007. gada jūnijā pirmās savāktās 100 tonnas PHB saturošu kondensatoru tika izvestas iznīcināšanai uz Vāciju. 2008. gadā tiks iznīcinātas vēl 100 tonnas PHB saturošu kondensatoru. Papildus tam nākamgad plānots iznīcināt arī 220 tonnas PHB saturošu transformatoru. Tātad veiksmīgu konkursu rezultāta gadījumā kopā varētu tikt iznīcinātās 420 tonnas PHB saturošu iekārtu.

Darbs ar uzņēmumiem, kuri laikus neiesaistījās projektā, tiks turpināts. Ir iegūta vērtīga pieredze, kā arī ir pieejama informācija par PHB iznīcināšanas iespējām, izmaksām un ar eksportēšanu saistītiem jautājumiem. 2008. gada nogalē tiks sagatavots un uzņēmumiem nosūtīts informācijas apkopojums, kurā būs iekļauta informācija par PHB saturošu iekārtu iznīcināšanas iespējām un izmaksām uzņēmumiem, kuri veic PHB iznīcināšanu, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar eksportēšanas organizēšanu un drošības apsvērumiem. Taču, ja kāds uzņēmums vēlas par šīm iespējām uzzināt jau tagad, – meklējiet informāciju Vides investīciju fonda mājaslapā http://www.lvif.gov.lv sadaļā «PHB saturošu iekārtu utilizācija». Tā kā viens no galvenajiem projekta sadarbības partneriem ir Vides ministrija, jau drīzumā kopā izvērtēsim atlikušo PHB saturošu iekārtu centralizētas savākšanas un iznīcināšanas organizēšanas iespējas.

Sāc jaunu gadu ar PHB iekārtu utilizācijas plānošanu!

Kaut gan lielākā daļa uzņēmumu ir informēti par PHB saturošu iekārtu izņemšanu no aprites un iznīcināšanu, tikai nedaudzi bija sākuši plānot iekārtu nomaiņu. Termiņš iekārtu izņemšanai no aprites un iznīcināšanai ir 2010. gada 31. decembris, tomēr jāņem vērā tas, ka arī PHB saturošu iekārtu eksportēšanas noorganizēšanai un iekārtu iznīcināšanai ir nepieciešams laiks – vismaz 6-8 mēneši. Tāpēc, lai pagūtu iekārtu iznīcināšanu veikt noteiktajā termiņā, jārēķinās, ka eksportēšanas organizēšana jāsāk ne vēlāk kā 2009. gada sākumā, bet iekārtu transportēšana iznīcināšanai jāveic ne vēlāk kā 2009. gada vidū. Tāpēc vēlreiz jāuzsver, ka ir svarīgi jau laikus plānot gan jaunu iekārtu iegādi, gan veco PHB saturošo iekārtu iznīcināšanu.

Papildu informāciju par projektu var uzzināt projekta partnera SIA «Vides investīciju fonds» mājaslapā www.lvif.gov.lv sadaļā «PHB saturošu iekārtu utilizācija». •

 Ieva Bela
Projekta «PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā» vadītāja ANO Attīstības programma

PHB bīstamība

Polihlorētie bifenili ir noturīgas organiskas izcelsmes piesārņojošas vielas, kas gadu desmitiem uzkrājas vidē. Tās ir bīstamas cilvēka veselībai un var izraisīt nervu sistēmas bojājumus, vēzi, radīt iedzimtus defektus, auglības problēmas. Ja izlīst PHB saturoša eļļa, ja PHB saturošās iekārtas tiek pamestas vai vienkārši pārstrādātas metāllūžņos, eļļa un piesārņotie metāli nonāk augsnē un ūdenī. No piesārņotajiem ūdeņiem polihlorētie bifenili uzkrājas zivīs, vēlāk nonāk arī cilvēku un plēsēju organismā, tādējādi izraisot nopietnas veselības problēmas.

PHB avoti

PHB ir nedegoši un kavē citu vielu degšanu; tie ir bioloģiski inerti; tie ir dielektriķi. Tas arī nosaka to plašo izmantošanu ar enerģētiku saistītās nozarēs. Polihlorēto bifenilu saturošo atkritumu avots galvenokārt ir bijušajā PSRS ražotie un no Austrumeiropas valstīm importētie kondensatori un transformatori; gandrīz visi kondensatori, kas tiek izmantoti elektropārvades tīklos un dažādās ražošanas nozarēs. PHB avots var būt arī PSRS laikā ražotie mazas jaudas kondensatori luminiscences spuldzēs, smēreļļas, krāsas, lakas, kas savulaik tika izmantotas specifiskiem mērķiem, piemēram, augstā temperatūrā noturīgās krāsas vai krāsas kuģu krāsošanai.

Kas uzņēmumam jāņem vērā, plānojot PHB saturošu iekārtu demontēšanu, transportēšanu un iznīcināšanu?

Demontēšana

 • Iekārtu atslēgšanu un demontēšanu drīkst veikt uzņēmuma elektrodienesta speciālisti, bet iepakošanu un pārvietošanu drīkst veikt sertificēts komersants, kam ir atļauja darbībām ar PHB.
 • Demontējot iekārtu, jāņem vērā tās tehniskais stāvoklis. Ja tā ir sarūsējusi vai bojāta, ir iespējama PHB saturošas eļļas noplūde. Tādā gadījumā ieteicams pieaicināt sertificētu komersantu, lai nodrošinātu šo darbību veikšanu drošā veidā.
 • Demontējot vai arī pēc demontēšanas iekārtu nedrīkst izjaukt, atdalīt eļļas vai veikt jebkādas citas darbības, kā rezultātā varētu notikt eļļas noplūde un tikt apdraudēta cilvēka veselība!

Pagaidu uzglabāšana

Iespējams, ka pēc PHB saturošās iekārtas demontēšanas uzņēmumam būs nepieciešams tās kādu laiku uzglabāt savā teritorijā.

 • Pamatnes segumam jābūt no cieta, ūdeni un organiskos šķīdinātājus necaurlaidīga materiāla.
 • Kondensatoru iekārtas ir jāievieto polietilēna maisos, tad – slēgtos metāla konteineros. Konteinera pamatne jāpiepilda ar absorbējošu materiālu. Vislabāk iekārtu pakošanu uzreiz uzticēt sertificētam komersantam.
 • Jāuzglabā drošā un apsargātā telpā atsevišķi no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem. Jāņem vērā, ka, lai arī PHB ir nedegošs, pie augstas temperatūras rodas toksiski blakusprodukti, piemēram, dioksīni un furāni.
 • Jābūt rīcības plānam ārkārtas gadījumā – ja notiek PHB saturošu atkritumu izlijumi vai ugunsgrēks.
 • Iekārtām/atkritumiem jābūt attiecīgi marķētiem.

Transportēšana un iznīcināšana

 • Iekārtas ir aizliegts iznīcināt pašu spēkiem vai iznīcināt neatbilstošā veidā.
 • Latvijā nav tehnoloģisku iespēju PHB iznīcināšanai, tādēļ tās eksportē uz citām ES valstīm.
 • Plānojot iekārtu transportēšanu un iznīcināšanu, jāpārliecinās, ka izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam ir atļaujas minēto darbību veikšanai.
 • Plānojot iekārtu transportēšanu un iznīcināšanu, jāņem vērā, ka būs nepieciešams laiks bīstamo atkritumu eksporta atļaujas iegūšanai, kā arī pašu atkritumu iznīcināšanai – vismaz 6-8 mēneši. Tāpēc, lai nodrošinātu iekārtu iznīcināšanu noteiktajā termiņā, to transportēšana uz utilizācijas vietu jānodrošina vismaz pusgadu pirms noteiktā termiņa.
 • Publicēts 2007.gada novembrī.

Atbildēt